Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Waterwijs (hierna ook de “Stichting”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en overeenkomsten met de Stichting ter zake van de plaatsing en/of het gebruik van oplaadpunten (waterunits met beeldschermen) en/of beeldschermen, alsmede andere bijbehorende zaken (hierna ook de “Apparatuur”). Deze overeenkomsten met de Stichting worden aangeduid als de Overeenkomst.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij van de Stichting (hierna: “Contractant”) slechts een beroep worden gedaan indien en voorzover deze door de Stichting schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van de Stichting zijn vrijblijvend.
2.2 Aanbiedingen en acceptaties van aanbiedingen door de Contractant gelden als onherroepelijk. Aanbiedingen aan de Stichting hebben een geldingstermijn van ten minste zes maanden. Indien de Stichting binnen zes maanden een aanbieding niet accepteert, is de Contractant gerechtigd de Stichting te verzoeken binnen één maand mede te delen of zij de aanbieding accepteert, bij gebreke waarvan deze vervalt.
2.3 De Stichting is slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van een overeenkomst is begonnen. De Stichting is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 De Stichting kan de rechten en verplichtingen welke uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk door derden laten uitoefenen c.q. uitvoeren.

3. Risico
3.1 De Apparatuur is voor risico van de Contractant zodra deze zich bevindt op het terrein van de Contractant, ongeacht of de Apparatuur reeds is geplaatst.
3.2 Contractant zal, voor eigen rekening, de Apparatuur gedurende de duur van de Overeenkomst bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij voor de vervangingswaarde verzekerd houden tegen risico’s van brand, verlies, diefstal en beschadiging. De Contractant zal op eerste verzoek van de Stichting de polis en de betalingsbewijzen met betrekking tot de verzekering in afschrift verstrekken. Op eerste verzoek van Contractant zal de Stichting opgave doen van het bedrag van de vervangingswaarde.
3.3 De Contractant zal op aanwijzing van de Stichting de verzekeringspenningen aanwenden voor het herstel dan wel vervanging van de Apparatuur door de Stichting, tenzij de Stichting de voorkeur geeft aan de vergoeding aan haar van de vervangingswaarde, in welk geval de Overeenkomst door schriftelijke mededeling van de Stichting zal eindigen.
3.4 De Contractant verbindt zich om als een goed huisvader te zorgen voor de door de Stichting ter beschikking gestelde Apparatuur, met dien verstande dat het regulier onderhoud zal worden verricht in opdracht van de Stichting.

4. Aflevering/technische-en ruimtelijke voorzieningen

4.1 De Stichting zal de door haar ter beschikking te stellen Apparatuur in redelijkheid trachten te leveren binnen de afgesproken leveringstermijn. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft de Contractant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.
4.2 De Apparatuur zal worden geplaatst op de locaties welke zijn weergegeven op de bij de Overeenkomst behorende locatieaanduiding. Indien in de Overeenkomst geen locaties zijn weergegeven zal de Stichting deze bepalen na overleg met de Contractant terzake. Voor de Stichting is van belang dat de Apparatuur goed zichtbaar is en wordt geplaatst op locaties waar deze veel aandacht krijgen, zoals in druk bezochte verzamelruimten.
4.3 De Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische-en ruimtelijke voorzieningen en aansluitingen, waaronder elektrische en telecomaansluitingen, alsmede de drinkwateraansluiting vóór de afleveringsdatum gereed zijn. De afmetingen van de Apparatuur en de vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen worden van tevoren aan Contractant medegedeeld. De Contractant draagt er zorg voor dat de plaats van de opstelling van de Apparatuur en de toegang daartoe geschikt zijn voor doorvoer, de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en het onderhoud van de Apparatuur.
4.4 De Stichting zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Apparatuur voldoet en blijft voldoen aan de door haar gepubliceerde, dan wel schriftelijk aan de Contractant medegedeelde functies, specificaties en karakteristieken, waarbij de Contractant geen aanspraak heeft op schadevergoeding ingeval de Stichting niet aan genoemde verplichting voldoet. Indien de Stichting deze verplichting niet nakomt, is de Contractant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.4.
4.5 De Contractant zal ervoor zorgdragen dat de Apparatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst aangesloten blijft op de in artikel 4.3 genoemde aansluitingen en voorzieningen.

5. Toegang
5.1 De Contractant verleent te allen tijde gedurende werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur aan één of meer door de Stichting aangewezen personen toegang tot de locatie(s) waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde zich te overtuigen van de naleving door Contractant van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, dan wel om de door de Stichting noodzakelijk geachte controle, reparaties, onderhoudswerkzaamheden te verrichten, dan wel zich rechtens weer in het bezit te stellen van de Apparatuur.

6. Rechten op en gebruik van Apparatuur
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door de Stichting ter beschikking te stellen Apparatuur berusten bij de Stichting, dan wel bij haar licentiegevers. De Contractant zal zich onthouden van iedere handeling die kan leiden tot een inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.
6.2 De Stichting is eigenaar van de Apparatuur of beschikt over een gebruiksrecht met betrekking tot de Apparatuur dat het haar toestaat deze Apparatuur ter beschikking te stellen van de Contractant. De Contractant zal op geen enkele wijze eigendomsrechten doen gelden ten aanzien van de Apparatuur en deze ook niet pretenderen. De Contractant mag de Apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, verplaatsen van de in de Overeenkomst aangegeven locaties, vervreemden of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik afstaan. De Contractant zal de Apparatuur op geen enkele wijze aard of nagelvast met enige onroerende zaak verbinden.
6.3 De Contractant mag niets aan de Apparatuur veranderen, verstellen, wijzigen of toevoegen, tenzij hij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming van de Stichting heeft verkregen. Het is de Contractant niet toegestaan om (onderdelen van) de Apparatuur te verwijderen, te bedekken, te veranderen of het gebruiksdoel van de Apparatuur op enigerlei wijze te beperken. Evenmin zal Contractant de Apparatuur buiten werk stellen met dien verstande dat Contractant evenmin geoorloofd is het geluid(svolume) van de Apparatuur uit te zetten of te verminderen, zonder de schriftelijke toestemming van de Stichting, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
6.4 De Contractant is gehouden de Apparatuur te gebruiken overeenkomstig hun bestemming en overeenkomstig de (gebruiks)aanwijzingen van de Stichting terzake.
6.5 De Contractant zal op zijn locatie geen apparatuur van derden handhaven of plaatsen welke op enigerlei wijze het gebruik van en de aandacht voor de door de Stichting ter beschikking gestelde Apparatuur zal verminderen. Evenmin zal de Contractant op zijn locatie apparatuur van derden of de Contractant zelf die concurreren met de Apparatuur, handhaven of plaatsen; zulks onverminderd het recht van de Contractant om apparatuur – zonder beeldschermen – te plaatsen voor het ter beschikking stellen van frisdrank (niet zijnde water) en andere levensmiddelen.

7. Kosten
7.1 Aan de Contractant zullen kosten in rekening worden gebracht voor plaatsing en onderhoud van de Apparatuur. De Contractant zorgt voor een bedrijfsklare opstelling en toegang als bepaald in artikel 4. Indien de Contractant niet zorgt voor een bedrijfsklare opstelling en toegang daartoe, is de Stichting gerechtigd de kosten die zij ter zake dient te maken aan de Contractant in rekening te brengen.
7.2 De kosten van het verbruik van water en elektriciteit door de Apparatuur is voor rekening van de Contractant.
7.3 Indien de Contractant verhuist naar een ander adres, zal hij voor eigen rekening en risico ervoor zorgdragen dat de Apparatuur op het nieuwe adres van Contractant op locaties zal worden geplaatst die gelijkwaardig zijn aan de in de Overeenkomst aangeduide locaties.

8. Onderhoud
8.1 De Stichting zal onderhoud aan de Apparatuur (laten) verzorgen op het installatieadres tijdens de duur van de Overeenkomst, zulks evenwel met uitzondering van: (i) onderhoudswerkzaamheden welke nodig zijn als gevolg van verplaatsingen van of veranderingen aan de Apparatuur, dan wel ten gevolge van reparaties verricht door personen die daartoe niet zijn aangewezen door de Stichting; (ii) onderhoudswerkzaamheden welke nodig zijn als gevolg van nalatigheid, ongelukken, inbraak, onoordeelkundig gebruik, beschadiging, calamiteiten e.d.
8.2 De Stichting kan besluiten onder de hierboven sub (i) en (ii) genoemde omstandigheden het onderhoud te (laten) verzorgen tegen vergoeding.

9. Overmacht
9.1 De Stichting is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, waaronder begrepen een vertraagde verstrekking aan de Stichting van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten en het niet verkrijgen, dan wel niet verlengd worden van subsidies van derden die de activiteiten van de Stichting ondersteunen.
9.2 In geval van overmacht aan de zijde van de Stichting worden haar verplichtingen opgeschort.

10. Duur, beëindiging en ontbinding
10.1 De Overeenkomst gaat in op het tijdstip waarop deze schriftelijk tot stand komt, tenzij de Stichting daarbij bepaalt dat de Overeenkomst op een later tijdstip in zal gaan. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde minimum duur en zal daarna telkens automatisch worden verlengd met een periode van twaalf maanden. Contractant heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimum duur c.q. tegen het einde van de betreffende verlengingsperiode, door middel van een schriftelijke verklaring gericht tot de Stichting met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
10.2 Indien de Contractant één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de Stichting het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijk verklaring geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te beëindigen, een en ander naar haar keuze. In alle overige gevallen is de Stichting slechts gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
10.3 De Contractant is slechts tot tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst gerechtigd ingeval de Stichting door overmacht aan haar zijde niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren voor een periode van tenminste zes maanden.
10.4 De Contractant is slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de Stichting tekortschiet in een materiële verplichting ingevolge de Overeenkomst, er geen sprake is van overmacht aan haar zijde en zij deze tekortkoming niet herstelt binnen twee maanden na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling.
10.5 Indien de Overeenkomst op enigerlei wijze eindigt dan wel wordt ontbonden, zal de Contractant de Apparatuur aan de Stichting ter terugname ter beschikking stellen. De kosten die hieraan verbonden zijn worden in rekening gebracht aan de Contractant.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden door de Contractant, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting zelf.

12. Overdracht
12.1 De Stichting heeft het recht haar rechtsverhouding tot Contractant uit hoofde van de Overeenkomst en de eigendom van de Apparatuur aan derden over te dragen. De Contractant geeft hierbij onherroepelijke toestemming tot deze overdracht en contractsovername.
12.2 De Contractant is gerechtigd zijn rechtsverhouding tot de Stichting over te dragen aan zijn rechtsopvolger onder algemene titel. De Stichting geeft hierbij onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en contractsovername.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de Stichting aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
13.2 De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.